Ukinitve policijskih enot in premeščanje zaposlenih - sporazum

Obveščamo vas, da smo v zvezi z razreševanjem položaja uslužbencev policije v okviru prilagajanja delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat policistov Slovenije in Vlada Republike Slovenije, danes, 14. 6. 2023, sklenili sporazum (v nadaljevanju: sporazum), s katerim bodo uslužbenci, ki zasedajo delovna mesta, ki so ukinjena zaradi poslovnega razloga na strani delodajalca, premeščeni na ustrezna delovna mesta v druge policijske enote.

Ukinitve policijskih enot in premeščanje zaposlenih - sporazum

Policijski sindikat Slovenije je s Stavkovnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (Uradni list RS, št. 67/13; v nadaljevanju: Stavkovni sporazum) pravočasno zavaroval pravice zaposlenih na schengenski meji. Sporazum je namreč v 9. točki določil obveznost ustanovitve delovne podskupine, ki bo pripravila kadrovsko prilagoditev za delovanje policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje. PSS se je v okviru te delovne podskupine aktivno zavzemal, da se pripravijo ustrezni ukrepi s strani delodajalca, da bo postopen prehod zaposlenih s schengenske meje na druge naloge izveden na način, da nihče od zaposlenih ne bo izgubil zaposlitve v  Policiji.

Poleg varstva iz stavkovnega sporazuma pa smo uspeli z delodajalcem dogovoriti, da bodo premeščeni uslužbenci policije, upoštevaje dogovor iz današnjega sporazuma, premeščeni na ustrezna delovna mesta, na katerih se naloge opravljajo v istih zaporednih stopnjah nazivov, kot so se opravljala pred premestitvijo.

Upoštevaje današnji sporazum bodo premestitve izvedene na podlagi določb prvega odstavka 147. člena, v povezavi z drugim odstavkom 158. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Uslužbence policije se bo premeščalo glede na kadrovske potrebe, ki izhajajo iz temeljnih izhodišč, določenih v Strategiji dela in organizacije slovenske policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje, pri čemer se bo istočasno v čim večji meri upoštevalo njihove želje oziroma prošnje za premestitev, ki so jih izrazili v spletnih vprašalnikih oziroma v individualnih razgovorih na pristojnih policijskih upravah, ob hkratnem upoštevanju meril in kriterijev, dogovorjenih  v okviru Delovne skupine za prilagoditev delovanja policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje, katere člani smo bili tudi predstavniki PSS in SPS. Kriterije, kot enega izmed ključnih meril za premestitve, vsebujejo tudi Usmeritve generalnega direktorja policije za pripravo podlag sprememb sistemizacije in načrta premestitev z dne 15. 2. 2023.

Premestitve, ki presegajo omejitve iz drugega odstavka 149. člena Zakona o javnih uslužbencev (če je kraj opravljanja dela v primeru premestitve od dotedanjega kraja opravljanja dela oddaljen več kot 70 km oziroma več kot eno uro vožnje z javnim prevozom) in četrtega odstavka 24. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (če se z delom v drugem kraju bistveno poslabšajo možnosti za varstvo in šolanje otrok, prevoz, stanovanjski in drugi življenjski pogoji delavca in njegove družine ali če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje delavčevega zdravja), pa so dopustne le z izrecnim soglasjem uslužbenca policije.

Ključen del sporazuma pa je po mnenju PSS določilo, da se pred premeščanjem uslužbencev policije kot posledica ukinitve organizacijskih enot in delovnih mest, seznanitve s prostimi delovnimi mesti na podlagi 22.d člena Kolektivne pogodbe za policiste ne izvedejo.

Ob tem dodajamo, da je v.d. generalnega direktorja policije sicer usmeritve za izvajanje  sporazuma že izdal, vendar pri tem poudarjamo, da slednje s Policijskim sindikatom Slovenije niso bile predhodno usklajene.

Kljub podpisu predmetnega sporazuma pa je mogoče (predvsem ob dejstvu, da gre za veliko število  premestitev, ki se bodo izvedle istočasno) pričakovati, da lahko pride do posameznih nepravilnosti oz. napak pri sami izvedbi. Policijski sindikat Slovenije ima kot največji reprezentativni sindikat zaposlenih v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve za svoje članice in člane zagotovljeno najvišjo stopnjo pravnega varstva, ki se izvaja preko zavarovanja pravne zaščite ARAG.

Vsem članicam in članom sporočamo, da se v primeru morebitnih nepravilnosti pri premestitvah in posledično nastanka škode, nemudoma obrnete neposredno na Izvršni odbor Policijskega sindikata Slovenije (info@pss-slo.org), kjer bomo vsak primer posebej preučili. V primeru, da ne bo mogoče najti ustrezne rešitve z delodajalcem, bomo člane usmerili k pooblaščenim odvetnikom, specializiranim za področje delovnega prava in delovanja javne uprave.