Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v Policiji – obvestilo

Obveščamo vas, da je bil v 141. številki Uradnega lista Slovenije, 7. 11. 2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljevanju ZODPol) v katerem so določbe, ki dajejo zakonsko podlago za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije Policist (v nadaljevanju: NPK) in pri pripravi katerih je s svojimi predlogi aktivno sodeloval tudi Policijski sindikat Slovenije.

Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v Policiji – obvestilo

V povezavi z NPK so bile v ZODPol sprejete naslednje določbe: 

V 43. členu se je v drugem odstavku dodal nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Za delovna mesta, za katera se zahteva poklic policista, se zahteva najmanj višješolska strokovna izobrazba ali najmanj srednješolska izobrazba in certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist.«. 

 Za tretjim odstavkom se dodal nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, pogoj glede predpisane izobrazbe za imenovanje v nazive četrtega kariernega razreda na delovnih mestih, za katera se zahteva poklic policista, izpolnjujejo tudi osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in pridobijo certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delovna mesta, ki jih lahko zasedejo osebe, ki pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, se določijo v aktu o organizaciji in sistemizaciji.«. 

V 110. členu sta se spremenila četrti in peti odstavek in sicer tako, da se glasita: 

»(4) Policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, morajo do 1. januarja 2026 pridobiti to izobrazbo ali certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delodajalec do 1. januarja 2026 vsem policistom, ki so bili premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, omogoči pridobitev navedene izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. V času od 1. januarja 2018 do izteka roka, v katerem morajo pridobiti višjo strokovno izobrazbo oziroma certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist, lahko policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi ves ta čas že imeli pridobljeno višjo strokovno izobrazbo. Vse te policiste je mogoče premeščati na delovna mesta, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, ki so bila sistemizirana zaradi uvedbe višješolskega poklicnega standarda in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu. 

(5) Policisti, ki višje strokovne izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist ne pridobijo v roku iz prejšnjega odstavka, se premestijo na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje. Če tako delovno mesto ni prosto, jim preneha delovno razmerje.«

Namen aktualnih določb, ki se nanašajo na NPK je, da bo ta v sistemu policije izenačena z višješolsko strokovno izobrazbo policist. S tem se bo, ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, pogoj glede predpisane izobrazbe za imenovanje v nazive četrtega kariernega razreda (delovna mesta v VI. tarifnem razredu - višješolska) na delovnih mestih, za katera se zahteva poklic policista,  policistom, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in bodo pridobili NPK omogočilo, da bodo lahko zasedli in napredovali tudi v nazivu na delovnih mestih, kjer se zahteva najmanj višješolska izobrazba. 

Bistvena razlika med pridobljeno višješolsko strokovno izobrazbo policist in NPK pa je, da je pridobljena izobrazba (VPŠ) priznana tudi v primerih zaposlitev pri drugih delodajalcih (če je kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zapisana npr. najmanj višješolska izobrazba katerokoli smeri),  uveljavi pa se lahko tudi pri nadaljevanju študija (npr. FVV – neposreden vpis v drugi letnik in dodatno priznavanje nekaterih predmetov), medtem, ko se NPK in pravice, ki izhajajo iz njega, priznavajo zgolj v Policiji. 

V prehodni in končni določbi ZODPol je bil sprejet 6. člen (akt o notranji organizaciji in sistemizaciji), ki določa, da je potrebno Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v policiji uskladiti z novim četrtim odstavkom 43. člena zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. Vse navedene spremembe in dopolnitve ZODPol sicer stopijo v veljavo 22. 11. 2022. 

Ob tej priložnosti vas seznanjamo, da trenutno poteka delo za pripravo NPK v dveh delovnih skupinah: prva deluje pod okriljem Centra za poklicno izobraževanje, druga pa pod okriljem delodajalca. Ko bo delo v navedenih delovnih skupinah zaključeno in potrjeno s strani vodstva MNZ in Policije, vas bomo o sprejetih odločitvah in vsebini slednjih tudi obvestili.