Spletni vprašalnik Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje – obvestilo

Včeraj je bil s strani delodajalca direktorjem PU Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto posredovan spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje«, ki je izdelan na podlagi Strategije organizacijske in kadrovske prilagoditve delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje (v nadaljevanju: Strategija). Obvestilo o tem je bilo že pred nekaj dnevi posredovano v vse enote policije (dokument številka 024-122/2020/33, 16. 11. 2022), vsebovalo pa je tudi informacijo, da bo med uslužbenci policije, ki zasedajo delovna mesta v enotah (SVDM PP, SMK PP, PMP), za katera je predvidena ukinitev ali drugačna organizacija dela, izvedena poizvedba o njihovih željah premestitev s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je bil usklajen s sindikatoma.

Spletni vprašalnik  Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje – obvestilo

Uvodoma poudarjamo, da je priprava anketnega vprašalnika potekala v konstruktivnem socialnem dialogu, v katerem so bili upoštevani vsi predlogi Policijskega sindikata Slovenije, anketni vprašalnik pa je po naši oceni temu primerno dobro pripravljen. Zato vse zaposlene, ki delo opravljate na schengenski meji pozivamo, da anketni vprašalnik izpolnite. Zaradi kratkega roka za izpolnitev pa delodajalca pozivamo, da rok za oddajo vprašalnika podaljša vsaj za teden dni.   

Žal pa podobnih stališč (zaenkrat) ne moremo deliti na področju priprave Strategije, razloge pa povzemamo v nadaljevanju. 

Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (Uradni list RS, št. 67/13) v 9. točki določa, da se podpisniki na delodajalski strani zavezujejo, da se v treh mesecih od podpisa sporazuma ustanovi delovna podskupina, ki pripravi kadrovsko prilagoditev za delovanje Policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje. V delovno podskupino se vključi po en predstavnik iz vsakega reprezentativnega sindikata v Policiji. Delovna podskupina pripravi ukrepe za postopen prehod zaposlenih s schengenske meje na druge naloge, tako da nihče od zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas, tako v času pred vstopom Hrvaške v schengensko območje, kot tudi po njenem vstopu v schengensko območje ne bo izgubil svoje zaposlitve pri Policiji, kar s podpisom tega sporazuma jamči Vlada RS. Število zaposlenih se bo zmanjševalo le z naravnim odlivom zaposlenih. 

S sklepom GDP, št. 024-93/2013/2 (1501-23), z dne 30.9.2013, je bila na podlagi tega sporazuma že ustanovljena  Delovna podskupina za pripravo kadrovske prilagoditve za delovanje Policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje, ki pa se je sestala le enkrat. Glede na to, da se anketni vprašalnik nanaša na že izdelano strategijo, želimo v izogib napačnim tolmačenjem jasno zapisati, da Policijski sindikat Slovenije pri pripravi Strategije ni sodeloval, niti k sodelovanju ni bil povabljen. Prvo povabilo pričakujemo šele v okviru delovne podskupine, ki bi skladno s Sporazumom morala pripraviti kadrovsko prilagoditev za delovanje Policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje.

Strategija je bila namreč sindikatom zgolj ustno predstavljena na sestanku 2. 11. 2022. Že ob predstavitvi pa so predstavniki Policijskega sindikata Slovenije nakazali, da se z določenimi zaključki predstavitve ne strinjajo oz. da nekatere odločitve delodajalca med zaposlenimi ne bodo dobro sprejete, še zlasti ustanavljanje oz. prestavljanje enot PPIU na nekaterih PU na nove lokacije, kar bi lahko privedlo do nesorazmernih posegov v pravice zaposlenih. Namreč, zaključki, ki med zaposlenimi povzročijo nezadovoljstvo so praviloma vedno posledica enostranskih odločitev, torej odločitev delodajalca, sprejetih brez sodelovanja socialnih partnerjev. Glede na to, da gre za projekt najmnožičnejših premestitev v zgodovini slovenske policije, nas zato takšno ravnanje delodajalca lahko skrbi. 

Glede na navedeno zato pričakujemo, da se Sporazum izvede v vsem kot se glasi, to pa pomeni, da je potrebno v okviru delovne podskupine pripraviti jasne kriterije in merila za premeščanje uslužbencev iz poslovnih razlogov kot jih določajo kolektivne pogodbe in na takšen način slediti načelu enakosti in enakopravne obravnave vseh uslužbencev policije. In zato od delodajalca pričakujemo, da se socialni dialog vzpostavi tudi na področju kadrovskih prilagoditev, da bodo lahko sprejete odločitve, ki bodo v največji možni meri zadovoljile tako izražene želje policistov kot tudi interes delodajalca. Seveda ob upoštevanju jasno določenih kriterijev, ki ne bodo puščali dvoma o izvedenih premestitvah. Po naši oceni se bo namreč le tako mogoče izogniti očitkom o neenaki obravnavi, diskriminaciji, klientelizmu,  nepotizmu ali celo korupciji, s tem pa morebitnim kasnejšim sodnim sporom za zavarovanje pravic zaposlenih iz delovnega razmerja.