PSS - Izraba letnega dopusta za policiste SR NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ – odgovor

Policijski sindikat Slovenije je dne 20.2.2024 na generalnega direktorja policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi izrabe letnega dopusta za policiste SR NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ naslovil zahtevo. V zvezi tega smo danes prejeli odgovor.

PSS - Izraba letnega dopusta za policiste SR NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ – odgovor

Z dopisom, navedenim pod zvezo, ste nam v opredelitev poslali dopis Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS), št. PSS-15/2024-23 z dne 20. 2. 2024, ki se nanaša na zahtevo glede uveljavljanja pravice do izrabe letnega dopusta v povezavi z določbami sklenjenih pogodb o izobraževanju.

PSS v svojem dopisu navaja, da pravice do izrabe preostanka letnega dopusta do 30. junija naslednjega leta, kot to določa tretji odstavek 162. člena Zakona o delovnih razmerjih[1] (v nadaljevanju: ZDR-1), ni navedene med objektivnimi razlogi za podaljšanje pogodbenega roka, zato bi po njihovem mnenju uveljavljanje te pravice lahko za policista imelo negativne posledice na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (neupravičena zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti ali v druge vrste neupravičenih izpolnitev).

Kot izhaja iz tretjega odstavka 162. člena ZDR-1, je delodajalec delavcu dolžan zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. V skladu s četrtim odstavkom istega člena ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. marca leta, ki sledi letu, v katerega je možen prenos letnega dopusta v skladu s prejšnjim odstavkom. V 4. členu pogodbe o izobraževanju za pridobitev višješolske izobrazbe policist, ki so jo z delodajalcem sklenili policisti SR – NDM, je med drugim določeno, da se javni uslužbenec zavezuje:

  • da bo letni dopust koristil naslednje dni: 30. 10. 2023, od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023, 9. 2. 2024, od 29. 4. 2024 do 30. 4. 2024, 3. 5. 2024 in 24. 6. 2024;
  • da v preostalem času predavanj, izpitov in drugih z izobraževanjem povezanih obveznosti, praviloma ne bo koristil letnega dopusta.

Iz zakonske določbe nedvomno izhaja, da mora delodajalec javnemu uslužbencu do 30. 6. 2024 omogočiti izrabo letnega dopusta, ki mu je bil dodeljen za leto 2023. Iz sklenjene pogodbe o izobraževanju izhaja, kdaj bo javni uslužbenec v letošnjem letu koristil 5 dni letnega dopusta, ne izhaja pa, da morebitnega preostanka letnega dopusta iz preteklega leta do 30. 6. 2024 ne sme koristiti. Določba pogodbe o izobraževanju, da v preostalem času praviloma ne bo koristil letnega dopusta, nikakor ne omejuje zakonske pravice javnega uslužbenca do izrabe letnega dopusta preteklega leta, ni pa predvideno oz. zaželeno, da bi v obdobju do 30. 6. 2024 koristil več letnega dopusta, kot je potrebno.

Glede na to, da iz vidika določb pogodbe o izobraževanju ovir za izrabo letnega dopusta preteklega leta ni, predlagamo, da se ta posameznemu policistu omogoči tako oziroma na tiste dneve, ko to ne bi oviralo izobraževalnega procesa (dogovor med NOE GPU in PU ter Policijsko akademijo) oziroma bi ga, če zgoraj navedeno ni možno, oviralo v najmanjši možni meri.

Javni uslužbenci imajo različno število dni neizrabljenega letnega dopusta preteklega leta, zato ocenjujemo, da v določenih primerih zaradi izrabe le-tega po vsej verjetnosti niti ne bi prišlo do negativnih posledic, ki bi vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V določenih primerih, ko je treba javnemu uslužbencu do 30. 6. 2024 omogočiti izrabo večjega števila dni letnega dopusta, pa bi morda lahko prišlo do tovrstnih posledic, vendar pa menimo, da bi bilo treba presojati vsak primer posamično. Četudi v 9. členu pogodbe o izobraževanju med utemeljenimi razlogi za podaljšanje pogodbenega roka izrecno ni naštet razlog izrabe letnega dopusta preteklega leta, to še ne pomeni, da v določenih primerih ne bi šlo za utemeljen razlog za podaljšanje pogodbe. V tovrstnih primerih podaljšanje pogodbe omogoča določba »in drugi utemeljeni razlogi«.

Glede na vse navedeno ocenjujemo, da razlogov za spremembo pogodbenih določil pogodbe o izobraževanju ni, predlagamo pa, da se glede izrabe letnega dopusta preteklega leta opredeli tudi Policijska akademija. Če uveljavljanje te pravice v kakršnem koli obsegu pomeni, da bi to vplivalo na pravočasen in uspešen zaključek izobraževanja ali celo na samo izvedbo izobraževalnega procesa za to skupino, nas o tem obvestite in po potrebi predlagate ustrezne spremembe določil pogodbe o izobraževanju.

[1] (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS)

Datoteke