Problematika delovnih mest strokovno-tehničnega kadra na Policijskih upravah - poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo v zvezi problematike delovnih mest strokovno-tehničnega kadra na Policijskih upravah naslovil poziv.

Problematika delovnih mest strokovno-tehničnega kadra na Policijskih upravah - poziv

S strani članstva smo bili seznanjeni s problematiko, ki se nanaša na strokovno - tehnični kader na Policijskih upravah. Po pogovoru oz. predstavitvi dejanskega stanja na posameznih policijskih upravah s strani naših članov, je po našem mnenju izpostavljeno problematiko mogoče strniti v naslednje točke oziroma predloge: 

1. Poenotenje izhodiščnih plačnih razredov v organizacijskih enotah Službe za operativno podporo (SOP):

Trenutno stanje delovnih mest vodij oddelkov v SOP na Policijskih upravah (ki jo sestavljajo trije oddelki in sicer Oddelek za informatiko in telekomunikacije (OIT)  Oddelek za finančne zadeve (OFZ) in Oddelek za materialno-tehnične zadeve (OMTZ)),  je neenotno urejeno, saj je za vodjo OIT sistemizirano delovno mesto (DM) v 35 izhodiščnem razredu, medtem ko sta delovni mesti vodje oddelka v OFZ in OMTZ sistemizirani v nižjem plačnem razredu (izhodiščni 31 PR). Glede na navedena odstopanja se predlaga, da se  DM  vodje oddelka v OMZT (koordinator VII/1 (31PR)  presistemizira v DM v koordinator VII/2 (izhodiščni 35PR) in DM vodje oddelka v OFZ (finančnik VII/1)  v finančnik VII/2 -II (izhodišči 35PR). Na ta način se bo zagotovilo, da bodo delovna mesta vodij organizacijskih enot v SOP v izhodiščnih plačnih razredih med seboj poenotena (za DM vodij OE v OFZ in OMTZ se določi DM z izhodiščnim 35 PR, kot je to že določeno za DM vodje oddelka v OIT). 

2. Preveritev ustreznost sistemizacije delovnih mest na Policijskih upravah 

a. V OMTZ se opaža, da so na različnih PU sistemizirana različna DM v različnih izhodiščnih PR, pri čemer se na teh DM opravljajo podobne naloge:

  • DM EKONOM V – oskrbnik (20 PR); DM koordinator V (20 PR), administrator V –(21 PR) na PU LJ; NG;MS;CE;KP. Glede na različno sistemiziranost DM na različnih PU v OMZT, kjer predvidevamo, da gre na vseh PU (OMTZ) za opravljanje podobnih nalog, bi bilo po našem mnenju smiselno sistemsko preveriti, katere naloge dejansko opravljajo zaposleni na DM V OMZT in ustrezno prilagoditi opise ali DM ter le ta poenotiti po OMTZ-jih na različnih PU (npr. DM koordinator V,  administrator V, ki imata različna izhodiščna PR). Posledično predlagamo, da se dodatno preveri možnost presistemizacije DM koordinator V v administrator V, s čimer bi zaposlenih pridobili 1 PR; 
  • DM TEHNIK V – vodja avto parka (20 PR); UPRAVNIK VI (23 PR), ki je sistemizirano na PU MB in PU NG in DM KOORDINATOR VI (24 PR);- predlagamo da se pregleda ustreznost teh DM na različnih PU in preveri ustreznost poimenovanj in sistemizacije, saj kot ponovno opažamo, so po različnih OMZT v PU-jih sistemizirana različna delovna mesta za opravljanje podobnih nalog; 
  • DM skladiščnik V - orožar (20 PR) in DM orožar V (22 PR) - tudi v tem delu se pojavlja neenotnost po PU (preveriti DM skladiščnik V – orožar v PU NG, ki dejansko opravlja naloge orožarja V); 
  • problem delovnih mest na V. stopnji izobrazbe (finančnik V, koordinator V,….) – na DM, ki so sistemizirana v V. tarifnem razredu ni novih zaposlitev, tisti, ki so se na novo zaposlili so imeli višjo stopnjo izobrazbe kot ga je zahtevalo razpisano DM (npr. finančnik V) in so kasneje zaradi tega zapustili DM; prav tako zaposleni na DM s V. stopnjo izobrazbe delajo zahtevnejše naloge kot se zahtevajo za V. stopnjo izobrazbe. V tem delu predlagamo, da se preuči možnost sistemiziranja novih DM z zahtevano višjo stopnjo izobrazbe (tako v OMZT kot v OFZ);

 

b. V OFZ:

  • v večini PU (KR, MB, MS, NG, LJ) je zgolj eno DM sistemizirano kot finančnik VII/1 (vodja oddelka), vsa ostala DM so sistemizirana kot finančnik V. Problem se pojavi, ko pride do nadomeščanj, finančniki V ne morejo nadomeščati finančnika VII/1 (vodje oddelka), prav tako ni mogoče dobiti na razpise kandidatov za DM finančnika V. Vsled navedenega se predlaga sistemizacija novih DM finančnik VII/1, presistemizacija DM finančnik V v finančnik VII/1 (če imajo zaposlenih na teh DM ustrezno stopnjo izobrazbe, pri čemer se ob presistemizaciji nujno zagotovi tudi nova DM v tarifnem razredu VII/1, da se razbremeni zaposlene na delovnih mestih v V. tarifnem razredu). Ob tem dodatno predlagamo sistemizacjio DM z zahtevano VI. stopnjo izobrazbe (v kolikor imajo zaposleni na DM v V. tarifni skupni možnost zasedbe DM v VI. tarifni skupini in dejansko opravljajo dela in naloge, ki so predpisana za DM v VI. tarifni skupini). 

3. Splošno

Po vzoru sistemizacije uradniških delovnih mest v MNZ, Uradu za finance in računovodstvo in  Uradu za javna naročila in nabavo (Služba za javna naročila, Služba za nabavo), se preveri tudi  možnost razpisa uradniških DM tudi na PU (javni razpisi, na katera bi lahko kandidirali zaposleni, ki trenutno zasedajo strokovno-tehnična delovna mesta). 

V PSS predlagamo, da navedene predloge preučite do 19. 2. 2024. V razjasnitev morebitnih dilem pa predlagamo tudi sklic skupnega sestanka z MNZ in Policijo, na katerem bi poleg predstavnikov PSS sodelovala tudi dva člana PSS, ki zaposlena v omenjenih službah PU in sta z izpostavljeno problematiko tudi neposredno seznanjena.