Pravilnik o spremembi Pravilnika o opravljanju dela na domu v MNZ z organoma v sestavi - obvestilo

Policijski sindikat Slovenije (PSS) se je kot reprezentativni sindikat za zaposlene v MNZ z organoma v sestavi dne 24. 10. 2021 udeležil usklajevalnega sestanka, na katerem so bile med drugim obravnavane pripombe, ki ji je PSS podal na predlog sprememb Pravilnika o delu na domu.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o opravljanju dela na domu v MNZ z organoma v sestavi - obvestilo

Glavne spremembe pravilnika so sledeče: 

  1. člen predloga sprememb pravilnika spreminja drugi odstavek 3. člena na način, da določa izvedbo delovnega procesa po modelu, ki je bil za poenotenje izvajanja dela od doma kot priporočilo predlagan resornim ministrstvom s strani Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), in sicer se ta praviloma izvaja po modelu 1+2+2, tako da: 
  • 1 dan javni uslužbenec dela na domu,
  • 2 dni javni uslužbenec dela v prostorih delodajalca na kraju, ki je kot kraj dela določen z njegovo pogodbo o zaposlitvi (v nadaljevanju: delovni prostori ministrstva),
  • 2 dni javni uslužbenec opravlja delo na domu ali v delovnih prostorih ministrstva v sprotnem dogovoru z neposredno nadrejenim vnaprej glede na potrebe delovnega procesa. 
  1. člen predloga sprememb, ki spreminja prvi in peti odstavek dosedanjega 5. člena pravilnika, ukinja možnost uporabe lastnega računalnika za delo na domu (razen v primeru višje sile ali izrednih razmer) ter uvaja novo (enotno) višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu (elektrika, ogrevanje, elektronska komunikacijska oprema, vključno z dostopom do svetovnega spleta, pisarniška oprema – miza in stol itd.) in sicer v višini 2 eur. Skladno z do sedaj veljavnim pravilnikom je javnemu uslužbencu pripadalo povračilo za uporabo lastnih sredstev na domu v višini 1 eur; v kolikor je zaposleni za delo na domu uporabljal lastni računalnik, je bil upravičen do dodatnega denarnega nadomestila v višini 1 eur. 

PSS je na predlagane spremembe podal pripombe, in sicer je glede novo predlaganega modela dela od doma vztrajal pri obstoječi ureditvi,  ki določa praviloma 1 dan prisotnosti na delovnem mestu, saj je lahko predlagana nova ureditev, ki se sicer uporablja tudi praviloma, ob togi interpretaciji, manj ugodna, kot je to veljalo do sedaj.  V zvezi s to pripombo je bilo s strani predstavnikov MNZ pojasnjeno, da  določene vodje določbe pravilnika razlagajo zelo togo, zaradi česar se MNZ zavezuje, da bodo  skladno s Pravilnikom o spremembi Pravilnika na intranetu objavili še pojasnila glede sprememb, predvsem v delu, ki se nanaša na predlagani sistem (1+2+2), in sicer, da gre za model, ki se uporablja praviloma, in da lahko organizacijske enote, glede na upoštevanje potreb delovnega procesa, delo od doma organizirajo drugače (torej kot je veljalo do sedaj), v kolikor delovni proces seveda to omogoča. 

Glede možnosti uporabe lastnega računalnika za delo od doma, v kolikor se tako dogovorita delavec in delodajalec, so predstavniki MNZ vztrajali, da se ta možnost ukine, saj mora delodajalec v zvezi z delo na domu upoštevati tudi Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi (Uradni list RS, št. 29/18 in 131/20), ki v prvem odstavku 37. člena določa, da zasebnih informacijskih naprav ni dovoljeno povezovati v informacijske sisteme državne uprave, kot tudi Navodilo za uporabo informacijsko- komunikacijskih sredstev v državni upravi (št. 382-42/2017/202 z dne 21. 3. 2022), ki ga je izdalo Ministrstvo za javno upravo. Iz navedenega navodila, ki med drugim ureja »6.7 Delo izven prostorov delodajalca in delo od doma« izhaja, da za delo izven prostorov delodajalca oziroma delo na domu uporabnik uporablja le službene naprave, ki jih uporablja za delo na delovnem mestu ali so mu bile dodeljene za delo od doma. Glede na navedeno je MNZ pojasnil, da imajo na voljo dovolj službenih računalnikov za delo od doma in da to  v normalnih razmerah (ob odsotnosti višje sile ali izrednih razmer)  ne bi smelo predstavljati razloga za omejevanje dela na domu. Če pa bi se v bodoče v praksi seznanili s težavami glede zagotavljanja zadostne opreme, se bodo le te reševale ob pojavu le teh. 

PSS je izrecno vztrajal tudi pri  višjem nadomestilu za uporabo lastnih sredstev, kot ga sicer enotno, za vse zaposlene v javni upravi predlaga MJU (2 eur)  in sicer v višini 5% povprečne plače, ki skladno z davčno zakonodajo zapade v neobdavčeni del nadomestila (kar znese cc. 4-5 eur dnevno). Tega predloga MNZ ni upošteval, iz razloga, ker je MNZ omejeno s proračunskimi sredstvi. 

Udeleženci sestanka so bili soglasni, da bi bila veljavnost Pravilnika o spremembi Pravilnika od 11. 2022 dalje ter da se v roku dveh mesecev uskladijo tudi obstoječi aneksi za delo na domu. Spremenjeni pravilnik bo objavljen na intranetu Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Policije.