Povračilo domnevnega preplačila plač - NUJNO OBVESTILO!

Spoštovane članice, spoštovani člani Policijskega sindikata Slovenije. PSS smo bili seznanjeni s primeri, ko je delodajalec določenim zaposlenim iz naslova domnevno preveč izplačanih plač ali dodatkov po COVID19 v podpis posredoval soglasja za vrnitev preplačil.

Povračilo domnevnega preplačila plač - NUJNO OBVESTILO!

Glede na nedavne primere Vas pozivamo, da NE podpisujete ali soglašate z nobenimi oblikami pripoznave dolga, poboti ali povračili domnevnega preplačila plač, predno se o tem ne posvetujete s Policijskim sindikatom Slovenije. V takšnih in podobnih primerih se nemudoma obrnite na Policijski sindikat Slovenije, ki bo vaš primer preučil in vam nudil pravni nasvet, po potrebi pa tudi pravno pomoč.

Policijski sindikat Slovenije je bil obveščen, da je delodajalec od določenih policistov zahteval, da pisno soglašajo s pobotom oziroma povračilom domnevnih terjatev zaradi preveč izplačane plače iz naslova dodatkov po KPJS in Covid-19 ali drugih podobnih terjatev. V takšnih in podobnih primerih je soglasje delavca nujno in enako nujno je, da mora terjatev delodajalca biti ugotovljena na pravilen in zakonit način. Zato vas pozivamo, da ne izdajate in ne podpisujete nobenih izjav ali podobnih ravnanj s čemer bi lahko pripoznali dolg oziroma terjatev delodajalca. 

V vednost  - tretji odstavek 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), določa: (3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona izplačana višja plača, kot bi mu pripadala za delo na delovnem mestu po pogodbi o zaposlitvi ali za opravljanje funkcije po odločbi ali sklepu, se za vračilo preveč izplačanih zneskov plač uporabljajo splošna pravila civilnega prava.«.

Splošna pravila civilnega prava med drugim tudi določajo, da mora upnik (delodajalec) določiti vrsto terjatve in dolžnika (policista) o tem tudi ustrezno obvestiti, predno od njega zahteva pripoznavo dolga, pobot ali drugo podobno obliko povračila domnevnega dolga. Poplačilo domnevnega dolga je odvisna od vrste dolga, od zakonitosti in sporazuma o pobotu in še nekaterih drugih pravic in obveznosti, ki jih imata tako upnik (delodajalec) kot domnevni dolžnik (policist). V zadnjih primerih so po mnenju Policijskega sindikata Slovenije policisti pripoznali dolg in soglašali s pobotom delodajalčeve terjatve, za katero menimo, da nima zakonitega temelja in ni bila ugotovljena na pravilen način. v