Policisti SR – NDM – pobuda za sklic sestanka

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja in generalnega direktorja Policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi predloga premestitve policistov SR - NDM na ustrezna delovna mesta naslovil pobudo za sklic sestanka.

Policisti SR – NDM – pobuda za sklic sestanka

Policisti SR NDM, ki so trenutno napoteni na študij na Višjo policijsko šolo (v nadaljevanju: VPŠ), bodo v letošnjem letu zaključili študij. Na šolanje so bili napoteni, ker niso imeli pridobljenega poklica policista. Ti policisti bodo po zaključenem študiju premeščeni na delovna mesta višjih policistov. Vendar pa policisti, ki bodo premeščeni na delovna mesta višjih policistov in imajo dosežen najmanj 33 plačni razred (v nadaljevanju: PR), ob premestitvi v najnižji naziv zahtevnejšega delovnega mesta ne bodo pridobili najmanj + 1 PR, kot to določa veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). 

Glede na navedeno vas pozivamo, da skličete sestanek, v okviru katerega bi preučili predlog, da se te policiste premesti na ustrezna delovna mesta, kjer bodo ob premestitvi, skladno z določbami ZSPJS, pridobili najmanj + 1 PR. Prosimo, da sestanek skličete čimprej, saj bodo prvi študentje diplomirali predvidoma že v juniju 2024. 

V Policijskem sindikatu Slovenije menimo, da bi bilo ob premestitvah za te policiste nujno potrebno najti ustrezne rešitve, saj so uradniške nazive in plačne razrede pridobili z dobrim  delom, strokovnostjo in pripadnostjo. Ne pozabite, da je večina teh policistov, ves čas, vse dokler R. Hrvaška ni prevzela varovanja schengenske meje, zapolnjevala kadrovski deficit na policijskih postajah in že opravljala naloge (višjih) policistov v rednih patruljah. 

Obenem vas pozivamo, da nam še pred sestankom posredujete informacijo koliko policistov SR NDM, ki so trenutno na študiju v VPŠ, že ima pridobljen najmanj 33 plačni razred (v nadaljevanju: PR).  

Prav tako vas pozivamo, da nam posredujete tudi informacijo kam (v katere enote) bodo ti policisti premeščeni. Pred šolanjem jim je bilo namreč obljubljeno, da bodo po zaključku šolanja premeščeni v točno določene enote (zbirale so se želje policistov). Nekateri izmed policistov so bili po opravljenih praksah v enotah premeščeni v druge enote, ker delovna mesta policist SR  NDM niso bila sistemizirana v vseh enotah – in to kljub temu, da jim je bilo obljubljeno, da bodo v enotah, v katerih so opravljali prakso, po preteku slednje tudi nadaljevali službovanje. Želeli bi še konkretno informacijo, na kakšen način se bodo izvajale premestitve in sicer kdaj bodo policisti premeščeni na DM višji policist (ali individualno takoj po diplomiranju (premeščanje posameznikov) ali pa bodo premestitve opravljene skupinsko)? 

Dodatna vprašanja in pomisleke bomo posredovali na sestanku.