Podpis Dogovora in Aneksov h KP - obvestilo

Policijski sindikat Slovenije podpisal dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter anekse h kolektivnim pogodbam.

Podpis Dogovora in Aneksov h KP - obvestilo

Obveščamo vas, da je predsednik Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS), g. Rok Cvetko, na podlagi soglasne odločitve Sveta, danes, 13. 10. 2022, v imenu PSS podpisal Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor), Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND), Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in Aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (KPDU). 

Kot ste že seznanjeni, sta 29. 9. 2022 Dogovor z ministrico za javno upravo ga. Sanjo Ajanović Hovnik že parafirala vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja, g. Branimir Štrukelj v imenu sindikatov KSJS (kamor sodi tudi PSS) in Jakob Počivalšek. 

Masa denarja, s katerim je Vlada RS želela nasloviti draginjo zaradi inflacije in delno odpravo nesorazmerij v plačah, ki so po oceni Vlade nastala zlasti zaradi lanskih sporazumov v dejavnosti zdravstva in sociale, je rekordna in znaša cca. 600 milijonov evrov. V pogajanjih smo sindikati sicer želeli, da bi se celotna masa denarja porabila za usklajevanje plačne lestvice, glede na to, da finančna sredstva predstavljajo 10% plačne mase celotnega JS – toliko kot je v času pogajanj znašala medletna stopnja inflacije. Na takšen način bi v celoti ublažili učinek inflacije na plače JU v zadnjem letu. Vlada na ta predlog sindikatov ni pristala, prav tako ni pristala na usklajevanje s stopnjo inflacije v preteklih letih, saj jo k temu trenutna zakonodaja ne zavezuje.   

Javni uslužbenci s spremembami zakona in kolektivnih pogodb na podlagi Dogovora pridobijo naslednje pravice:

a.) 4,5 % dvig plač v obliki uskladitve plačne lestvice s 1. 10. 2022 (izplačilo višje plače pri plači za mesec oktober);

b.) 4 % dvig plač iz naslova dviga plačne lestvice za en plačni razred vsem javnim uslužbencem, tudi v policiji, MNZ in IRSNZ (izplačilo višje plače pri plači za mesec april 2023);

c.) Poračun regresa za letni dopust 2022 in izplačilo razlike v višini med že izplačanim in s tem dogovorom dogovorjenim regresom za letni dopust (izplačilo razlike pri plači za mesec oktober) in sicer:

  • do vključno 24. plačnega razreda + 300 € neto,
  • od 25. do vključno 30. plačnega razreda + 250 € neto,
  • od 31. do vključno 35. plačnega razreda + 200 € neto,
  • od 36. do vključno 40. plačnega razreda + 150 € neto,
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda + 100 € neto,
  • za 51. in višji plačni razred ni poračuna.

d.) Povišanje regresa za prehrano iz 4,94 eura na 6,15 eura (+1,21 eura/8 ur; Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do dogovorjene višine pri plači za oktober 2022.);

e.) Zavezo Vlade RS po realizaciji sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad (med sporazumi je tudi sporazum iz leta 2018 med PSS in Vlado RS, ki določa obveznost določitve kariernega sistema v policiji);

f. )Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja (ZSPJS), najkasneje do 30. 6. 2023 (odprava plačnega stropa in druge sistemske spremembe oziroma nov zakon o plačah v javnem sektorju);

g.) Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice, najkasneje do 30. 6. 2023 (predvideva se dogovor za odpravo nesorazmerij).

Pogajanja o izvršitvi alineje f) in g) se morajo pričeti najkasneje v roku enega meseca od podpisa dogovora. 

Dogovor določa tudi obveznosti oziroma pravice na sindikalni strani in sicer:

h.) Uveljavitev Aneksov h kolektivnim pogodbam je vezana na obveznost sindikatov podpisnikov tega dogovora, da podpišejo tudi Anekse h Kolektivnim pogodbam;

i.) Sindikati, podpisniki tega dogovora soglašamo, da do 30. junija 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi (v ta del štejejo plače in drugi prejemki, na pa tudi pretekli sporazumi) iz tega dogovora, prav tako pa se sindikati podpisniki tega dogovora zavezujejo, da ne bode vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora;

j.) V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali. 

Kot ste bili seznanjeni iz medijev, je Vlada RS zaradi pritiskov določene skupine sindikatov, v enem izmed njenih predlogov predlagala, da do povišanja plač iz točke b) te obrazložitve Dogovora ne bi bili upravičeni policisti in tisti javni uslužbenci, ki so upravičeni do dodatka na podlagi 74.a člena ZODPol. Vladni predlog zaradi odločnega protesta in posredovanja PSS ter sindikatov združenih v KSJS ni obstal, saj za takšen predlog Vlada RS ni imela nobenih resnih argumentov. Do  dogovorjenih vsebin so zato upravičeni vsi zaposleni v policiji, MNZ ter IRSNZ. 

Spomnimo, da so policisti in uslužbenci policije ter pretežni del strokovno tehničnih delavcev in uradnikov MNZ, ki izvajajo podporne naloge za policijo, do predmetnega dodatka upravičeni na podlagi Dogovora o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. Dogovor je sklenil PSS z ministrom za notranje zadeve na podlagi 74.a člena ZODPol, ki ga je Državni zbor RS sprejel zaradi izvrševanja zavez iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 74/21), ki ga je z Vlado Republike Slovenije v letu 2021 sklenil PSS. 

Najvišji stalni organi PSS so ocenili, da je Dogovor v tem času zadovoljiv kompromis, zaradi česar je bila sprejeta soglasna odločitev o pristopu k podpisu dogovora in Aneksov h kolektivnim pogodbam. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter Anekse h kolektivnim pogodbam pošiljamo prilogi tega dopisa. Ob tem dodatno pojasnjujemo, da se bo PSS v okviru pogajanj o izvršitvi točke f) in g) tega dogovora, ki med drugim določa odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice najkasneje do 30. 6. 2023, aktivno zavzemal za sprejetje rešitev, ki bodo ustrezno naslovile tudi problematiko vrednotenja plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice, kamor so še vedno uvrščena številna, po zahtevnosti in izobrazbeni strukturi različna delovna mesta v plačni skupini J. 

Vsa morebitna dodatna vprašanja lahko pošljete neposredno na info@pss-slo.org, kjer vam bomo v najkrajšem možnem času pripravili odgovor.

Datoteke