Odprava anomalij, ki vplivajo na izgubo plačnih razredov ob premestitvi na zahtevnejše delovno mesto – pojasnilo

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) se v zadnjih dneh srečujemo z vprašanji članov, ki se nanašajo na problematiko izgubljanja plačnih razredov ob premestitvah na zahtevnejšo delovno mesto. Ker o predmetni anomaliji v interni javnosti krožijo nepopolne in celo netočne informacije, v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Odprava anomalij, ki vplivajo na izgubo plačnih razredov ob premestitvi na zahtevnejše delovno mesto – pojasnilo

Uvodoma je potrebno spomniti, da je PSS to problematiko izpostavil že v stavkovnih pogajanjih leta 2015 in nazadnje 2018, ki smo jih vodili. Ker (hitre) sistemske spremembe niso bile mogoče, smo način za reševanje te problematike zapisali v V. točki Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19; podpisal tudi SPS). Z odpravo omejitev iz 55. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih tako, da se lahko naloge na vseh uradniških delovnih mestih policistov opravljajo brez omejitev, smo delodajalcu (policiji) odprli vse možnosti, da z ustreznimi prilagoditvami oz. popravki Akta o sistemizaciji, te anomalije odpravi. Žal takšnega predloga za spremembe Akta o sistemizaciji policija nikoli ni podala.   

Kot ste seznanjeni, v mandatu aktualne vlade potekajo usklajevanja in pogajanja za celovito spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. V okviru reforme potekajo tudi usklajevanja vsebine novega Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Usklajevanje poteka na ravni ožje strokovne delovne skupine, v kateri kot edini predstavnik državne uprave sodeluje prav predstavnik PSS. Predstavniki PSS tako na problem izgubljanja plačnih razredov ob premestitvah na zahtevnejšo delovno mesto stalno opozarjamo. Nenazadnje to izhaja tudi iz odgovora Ministrstva za javno upravo (MJU), ki te dni kroži v interni javnosti, iz katerega nazorno izhaja, da je bilo prav na delovni skupini (katere član je PSS) izpostavljeno, da lahko v nekaterih primerih javni uslužbenci ob premestitvi na zahtevnejše delovno mesto izgubijo določeno število plačnih razredov napredovanj. MJU dodaja še, da je bila prav zato v predlog ZSTSPJS vnesena določba, ki v teh primerih omogoča ohranitev doseženega plačnega razreda. Vendar pa je potrebno dodati, da predlagana sprememba današnjo anomalijo sicer omili, nikakor pa tega problema ne odpravlja v celoti. 

ZSTSPJS se na ravni delovne skupine še vedno usklajuje. Njegov sprejem je v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 vezan tudi na pridobitev soglasja socialnih partnerjev (sindikatov). Glede soglasja o temeljnih vprašanjih plačnega sistema pa se šteje, da je podano, ko je dosežen kvorum, ki ga za veljavnost sklenitve in spremembe KPJS določa 42. člen ZSPJS. To pomeni, da vlada ne bo sprejemala enostranskih rešitev, ki ne bi bile usklajene s socialnimi partnerji.

Ob vsem navedenem je potrebno posebej izpostaviti, da so se pričela tudi usklajevanja predlaganega ZJU-1. PSS je tudi pri usklajevanju ZJU-1 član ožje delovne skupine, saj je naš interes, da pri oblikovanju zakonodaje, ki se nas posredno ali neposredno dotika, aktivno sodelujemo. Menimo, da lahko le tako pripomoremo k ustrezni odpravi anomalij. Pri predlogu novega ZJU-1 bo potrebno v povezavi z ZSTSPJS odpraviti tudi anomalije, ki so pri premestitvah povezane z imenovanji uradnikov v nazive. Na predlog novega ZJU-1 smo zato v PSS že podali pripombe. V teh smo med drugim predlagali, da se v zakon doda določba: 

»(6) Če uradnik s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto, pri imenovanju v najnižji naziv delovnega mesta, ne pridobi najmanj enega plačnega razreda na podlagi zakona, ki določa določitev plače, se ga imenuje v ustrezno stopnjo naziva delovnega mesta na katerega je bil premeščen, kjer istočasno pridobi najmanj en plačni razred več, kot ga je imel na prejšnjem delovnem mestu.« 

Seveda pa je vse navedeno potrebno povezati še z vzpostavitvijo kariernega sistema v policiji, ki je še vedno v pripravi, kljub temu, da smo imeli že pred leti pripravljen praktično usklajen predlog (oba reprezentativna policijska sindikata in predstavniki policije, kateri smo bili člani DS). Žal do realizacije predloga ni prišlo. Dejstvo namreč je, da bi lahko prav s kariernim sistemom odpravili nekatere anomalije, zaradi katerih danes ob premestitvi na zahtevnejše delovno mesto policisti lahko izgubijo (zaradi imenovanja v naziv) tudi do 4 plačne razrede. Konec leta 2023 je bila s strani ministra za notranje zadeve sicer imenovana delovna skupina za vzpostavitev kariernega sistema, vendar pa ta brez imenovane vladne pogajalske skupine, ki bi imela jasen mandat, resnega učinka nima. V PSS smo zato na vlado naslovili že več zahtev za imenovanje vladne pogajalske skupine. Vlada do danes ni storila nič, zato v PSS sumimo, da njeni predstavniki ne razumejo slovenskega jezika, zaradi česar ji bomo naslednjo zahtevo poslali tudi v tujih jezikih. 

V PSS bomo še naprej varovali pravice zaposlenih in se borili, da v usklajevanjih in pogajanjih zavarujemo delovno pravne pravice, s katerimi se bodo odpravile anomalije javno uslužbenskega sistema. V izogib nadaljnjim nejasnostim, ki so posledica pol-informacij, članom, glede na to, da je PSS neposredno vpet v usklajevanje ključnih delov zakonodaje predlagamo, da celovito informacijo lahko pridobijo pri predstavnikih IO PSS.