Neupravičenost do delitve uniforme na uniformiranih delovnih mestih – pobuda

Policijski sindikat Slovenije je na MNZ in Policijo v zvezi neupravičenosti do delitve uniforme na uniformiranih delovnih mestih naslovil pobudo.

Neupravičenost do delitve uniforme na uniformiranih delovnih mestih – pobuda

S strani članov, ki zasedajo uniformirana delovna mesta (LKS), smo bili ponovno opozorjeni na neživljenjsko določilo Pravil o dodeljevanju policijske uniforme, št. 0233-24/2022/20, ki so bila sprejeta 15. 12. 2022 (v nadaljevanju pravila). Določba 6. člena navedenih pravil se glasi: 

»Policist, ki je v tekočem letu naloge v lastnih oblačilih opravljal najmanj polovico letne delovne obveznosti in je prejel denarno nadomestilo v višini 100 odstotkov osnove za izračun v skladu s pravilnikom, ki ureja policijsko uniformo in nadomestila, v prihodnjem letu ni upravičen do  uniforme.« 

Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, st. 14/14 in 26/19; v nadaljevanju pravilnik) določa, da policijsko uniformo in dopolnilne dele uniforme nosijo policistke in policisti, za katere je tako določeno v aktu, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji (3. člen). Vodja enote ali uslužbenec, ki ga nadomešča, lahko uniformiranim policistkam oziroma policistom odredi opravljanje določenih nalog v lastnih oblačilih (12. člen). Policistke oz. policisti so upravičeni do denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene. Osnova za izračun denarnega nadomestila je 35 odstotkov osnove iz 2. člena pravilnika. Do denarnega nadomestila v višini 100 odstotkov osnove so upravičene uniformirane policistke oz. policisti, ki so naloge v lastnih oblačilih opravljali najmanj polovico letne delovne obveznosti v preteklem letu. Če so naloge opravljali manj kot polovico letne delovne obveznosti v preteklem letu, pa jim denarno nadomestilo pripada glede na število dni, ko so naloge opravljali v lastnih oblačilih, in sicer v višini 1 odstotka na dan, vendar največ do 50 odstotkov osnove. Denarno nadomestilo se izplača enkrat letno za preteklo leto, skupaj s plačo za mesec marec (13. člen). 

ZODPol v prvem odstavku 43. člena določa, da so policisti uniformirani ali neuniformirani uslužbenci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati policijska pooblastila. Uniformirana delovna mesta so določena z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v policiji. 

Policisti-kriminalisti (LKS), ki zasedajo uniformirana delovna mesta in so v preteklem letu opravljali več kot polovico delovne obveze v lastnih oblačilih, tako v letošnjem letu niso upravičeni do uniforme, kljub temu, da še vedno velik delež (vse do 50%) svoje delovne obveze opravijo v uniformi. 

Glede na navedeno v Policijskem sindikatu Slovenije ocenjujemo, da je smiselna sprememba oz. dopolnitev navedenega 6. člena pravilnika tako, da se glasi: 

»Policist, ki je v tekočem letu naloge v lastnih oblačilih opravljal najmanj polovico letne delovne obveznosti in je prejel denarno nadomestilo v višini 100 odstotkov osnove za izračun v skladu s pravilnikom, ki ureja policijsko uniformo in nadomestila, v prihodnjem letu ni upravičen do  uniforme.  je v prihodnjem letu upravičen le do polovičnega dela točk za naročilo uniforme.« 

Pozivamo vas, da v najkrajšem možnem času skličete sestanek, na katerem bi dogovorili ostale podrobnosti oz. morebitne nejasnosti.