Nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema – obvestilo

Vlada Republike Slovenije je imenovala nove pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih. Za vodjo vladne pogajalske skupine na centralnih pogajanjih je določila ministra za finance in podpredsednika Vlade RS, g. Klemna Boštjančiča. Na podlagi tega smo se predstavniki sindikatov in vladne pogajalske skupine včeraj sestali in nadaljevali s pogajanji o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, ki so po odstopu ministrice za javno upravo, ga. Ajanović Hovnikove, zastala.

Nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema – obvestilo

Včeraj nam je bil predstavljen nadaljnji potek pogajanj in okvirne pogajalske vsebine za izvršitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.  Pojasnjeno je bilo:

 • da bodo pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij potekala v okviru stebrnih pogajanj (policiste, uradnike in strokovno tehnično osebje ministrstva in policije razvrščajo v t.i. II. plačni steber),
 • da bo podan povsem nov predlog za odpravo plačnih nesorazmerij; s tem bodo razveljavljeni vsi predhodno podani predlogi,
 • nov predlog za odpravo plačnih nesorazmerij bo predstavljen na naslednji seji pogajalskih skupin na centralni ravni, predvidoma 6. 2. 2024,
 • nov predlog bo temeljil na modificirani metodologiji, ki jo je bilo potrebno ustrezno prilagoditi za ustrezno prevajanje delovnih mest z nazivi, stopnjevanih delovnih mest ter nekaterih drugih primerov, pri katerih so v prejšnjem predlogu nastale anomalije. 

Skrb vzbujajoče so napovedi nove vladne pogajalske strani, ki je izpostavila, da želi ponovno odpreti področja:

 • letnih dopustov,
 • drugih pridobljenih pravic (npr. 74.a člen ZODPol, dodatek za stalnost, supernadure…),
 • revidirati seznam delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja in
 • normirati delo. 

Ker se z nekaterimi izhodišči vladne strani ne strinjamo, smo opozorili:

 • da ni sprejemljivo, da je Vlada s sklepom ponovno naložila odprtje kolektivnih pogodb in posege v letne dopuste, saj je bilo v preteklih pogajanjih to vprašanje že umaknjeno iz pogajanj;
 • da se Vlada še vedno ni opredelila do sindikalno usklajenega predloga normativnega dela Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU), ki za najbolj raznoliko skupino uslužbencev državne uprave vsebuje samo tarifni del. Zato v PSS pričakujemo, da se v skladu z veljavno zakonodajo Vlada najprej opredeli do tega predloga;
 • da je bil tudi predlog za revidiranje seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega zavarovanja, iz pogajanj že umaknjen. V tem delu gre namreč za pravice, ki jih določa ZPIZ-2. Spremembe na tem področju so zato predmet ZPIZ-2, neodvisnih strokovnih komisij in podlag v Uredbi o merilih in kriterijih, za katere pa potrebujejo soglasje socialnih partnerjev – predstavnikov zavarovancev, v okviru ESS. Zato je popolnoma jasno, da to vprašanje ne more biti predmet teh pogajanj!
 • da je normiranje dela v represivnih organih kot je policija nesprejemljivo in si ne predstavljamo kako bi to v praksi sploh izgledalo in kaj bi takšen pristop pomenil napram prebivalcem v R Sloveniji;
 • vlada želi določene privilegirane javne uslužbence plačno povsem izenačiti, in sicer po sistemu »daj-dam«, brez kakršnih koli tehtnih vsebinskih argumentov, brez jasne metodologije in brez ovrednotenja dejanskih odgovornosti, izpostavljenosti itd… 

V PSS SE PRIDOBLJENIM PRAVICAM NE BOMO ODREKLI! 

Dodatno smo opozorili na ključna odprta vprašanja pri pripravi nove zakonodaje s področja plač v javnem sektorju:

 • PSS ne bo pristal na zakon, ki ne bo vseboval ustreznega vrednotenja vseh prepovedi in omejitev, ki veljajo za policijske uslužbence, in
 • tudi ne na zakon, ki ne bo vseboval jasne formule za avtomatično usklajevanje plačne lestvice (odprtih vprašanj je sicer še več). 

Glede na predstavljene ideje Vlade v PSS ocenjujemo, da se vse skupaj ponovno vrača na začetek. Vsebine in zastavljena dinamika po naši oceni ne sledi Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 v vsem kot je dogovorjeno, kar pomeni, da Vlada svojih obveznosti ne izpolnjuje v skladu z dogovorom. 

Tudi zato se v PSS javno pridružujemo zahtevam sodnikov po spoštovanju (vseh) ustavnih odločb in vladavine prava, torej k spoštovanju vseh sporazumov, dogovorov in drugih zavez, ki jih je s socialnimi parterji sklenila Vlada. Posebej opozarjamo, da naš delodajalec, tj. Vlada Republike Slovenije, policistom v delovnopravnih postopkih vseskozi zapoveduje - da poklic policista zahteva posebno skrbnost pri delu, izostren čut za zakonitost in pravičnost ter upoštevanje moralnih načel. Kako naj iz teh razlogov  policisti sledimo zapovedim Vlade Republike Slovenije, če sama daje slab vzgled v nespoštovanju pravne države in vladavine prava, saj ne spoštuje podpisanih dogovorov, ki so zavezujoči pravni akti in tudi ne Odločb Ustavnega sodišča RS… 

Vse kaže, da bomo morali predvsem uslužbenci policije še v tem letu aktivno (u)braniti naše pridobljene pravice, če bo potrebno tudi s stavko in drugimi sindikalnimi akcijami! 

V PSS takšne, za naše člane ponižujoče »želje« Vlade, odločno zavračamo!