Kršitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – zahteva

Policijski sinidkat Slovenije je v zvezi kršitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 na predsednika vlade, g. dr. Roberta Goloba naslovil zahtevo.

Kršitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – zahteva

V šesti točki Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22; v nadaljevanju: Dogovor) so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašali, da se po zaključku centralnih pogajanj prične z usklajevanji o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, vzporedno s tem pa bodo potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 80/18), z namenom, da bo dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice, dosežen najpozneje do 30. 6. 2023. 

Iz pete točke Dogovora pa izhaja, da je Vlada Republike Slovenije zavezana, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad, in sicer iz:

 • Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti (številka 101-12/2016/149 z dne 5.12.2016);
 • Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, st. 3/20);
 • 5. in 9. točke Priloge 3 sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, st. 45/17);
 • Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, st. 181/21);
 • VIII. in XII. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, st. 80/18);
 • V.  točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije (Uradni list RS, st. 80/18);
 • V. točke Stavkovnega sporazuma sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom, zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, st. 80/18);
 • V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, st. 3/19). 

V Policijskem sindikatu Slovenije ugotavljamo, da Vlada Republike Slovenije obveznosti iz Dogovora izvršuje klientelistično in diskriminatorno, saj problematiko na področju plač in kadrovskih zadev rešuje le v določenih »cehovskih poklicih«, ki imajo zaradi možnosti političnega delovanja in neposrednega političnega vpliva svoje predstavnike tako v Vladi Republike Slovenije kot na drugih ravneh oblikovanja odločitev. Tako se je na podlagi preteklih zavez in v skladu z Dogovorom lotila zgolj reševanja problematike v zdravstvu, socialnem varstvu in šolstvu ter nazadnje še razširila na pravosodje, medtem ko je to isto problematiko v policiji povsem spregledala oz. ignorirala, kljub temu, da jo k temu zavezuje isti Dogovor. Ne le, da je policistom pravica do kakršnega koli političnega delovanja z ustavo in zakonom prepovedana - še več, ta (in še mnoge druge) ob dejstvu, da policisti prav zato toliko težje uveljavimo svoje interese, ni bila nikoli ovrednotena. Najlažje je namreč nalagati nove in nove obveznosti, uvajati nove in nove prepovedi in omejitve, pri plačilu pa vse to preprosto spregledati. 

V Policijskem sindikatu Slovenije želimo jasno poudariti, da podpiramo dvig plač v zdravstvu, socialnem varstvu, kot tudi v šolstvu (pomočnice vzgojiteljic) in pravosodju, saj smo prepričani, da je to nujno potrebno, če želimo obdržati učinkovite javne storitve in sodstvo. 

Vendar pa ob tem dodajamo, da je prav Policija največji in nosilni subjekt sistema notranje varnosti, ki z uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji. Tudi v policiji smo ljudje -  policisti, uradniki in drugi zaposleni v podpornih službah, ki smo prav tako del tega istega javnega servisa, v katerem za razliko od večine ostalih javnih uslužbencev 24/7 skrbimo za varnost. Ta ni samoumevna - je stanje v katerem je zagotovljen uravnotežen fizični, duhovni, duševni ter gmotni obstoj in vsestranski razvoj posameznika in družbene skupnosti v razmerju do drugih posameznikov, družbene skupnosti in narave. Varnost je torej vrednota za katero smo se pripravljeni žrtvovati, je dobrina za katero si vsi prizadevamo in jo varujemo, izhaja iz hierarhije potreb in se nenazadnje lahko tudi trži kot blago. Preprosto povedano – varnost je stanje v katerem država človeku omogoča življenje; tistim, ki zanjo skrbimo, pa lahko to stane življenja! Te vrednote se zelo dobro zavedajo vsi tisti, ki so kadarkoli v življenju izkusili življenje v okoljih, v katerih sta človekovo življenje in njegova lastnina ves čas ogroženi. Ugotavljamo, da  Vlada Republike Slovenije takšnega okolja ni izkusila, saj  vse našteto zanemarja oz. na vse našteto pozablja. 

Dodaten pljunek v obraz  predstavlja dogovor s sodniki in tožilci o začasnem dvigu plač. Ponavljamo, da temu nikakor ne nasprotujemo – ostro pa nasprotujemo dejstvu, da se je Vlada Republike Slovenije s sodniki in tožilci o dvigu njihovih plač dogovorila ne da bi pred tem razrešila svoje obveznosti iz Dogovora in preteklih sporazumov.   

Ker je Vlada Republike Slovenije s kršitvijo Dogovora porušila razmerja, ki bi šele morala biti predmet pogajanj, v Policijskem sindikatu Slovenije zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije nemudoma pristopi k: 

 • dvigu osnovnih plač vseh zaposlenih v policiji in ministrstvu za notranje zadeve (plačna podskupina C3, C2 in plačna skupina J) za najmanj 4 plačne razrede iz naslova nesorazmerij povzročenih s strani Vlade RS;
 • dodaten dvig osnovnih plač vseh zaposlenih v plačni podskupini C3 za najmanj 2 do 3 plačne razrede iz naslova »Neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili«, izdelane v letu 2020;
 • takojšnji ureditvi plač na področju podpornih dejavnosti za policijo (plačna skupina J v policiji in MNZ), ki ne dosegajo minimalne plače, z izplačilom nominalnega dodatka. 

Če bomo v Policijskem sindikatu Slovenije še naprej deležni ignorance Vlade Republike Slovenije, bomo prisiljeni sindikalne aktivnosti drastično zaostriti in na pristojne organe Policijskega sindikata Slovenije uvrstiti razpravo in odločanje o aktivaciji 9. točke Dogovora (Uradni list RS, št. 136/22) in 11. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, st. 3/19). 

Od Vlade Republike Slovenije zato pričakujemo, da v izogib konfliktu nemudoma pristopi k pogovorom o realizaciji podanih zahtev; odgovor pričakujemo najkasneje do petka, 20. 1. 2023.