Kršitev 8. alineje V. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – ponovna zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na Predsednika Vlade RS, gospoda dr. Roberta Goloba v zvezi kršitev 8. alineje V. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 naslovil ponovno zahtevo.

Kršitev 8. alineje V. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – ponovna zahteva

Spoštovani predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob. 

Obveščamo vas, da smo prejeli odgovor na naš dopis št. PSS-15/2024-4 z dne 10. 1. 2024, ki nam ga je poslal MNZ in ga skrbno preučili, na podlagi tega pa vam podajamo naslednji odziv. 

Ker vaš odgovor ne ponuja konkretnega roka, v katerem bo imenovana nova vladna pogajalska skupina z jasnim mandatom za nadaljevanje pogajanj, odprtih na podlagi V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (UR. List RS št. 3/19),  s katerim se je Vlada zavezala in jasno soglašala, da se za realizacijo te točke v roku 30 dni od sklenitve tega sporazuma v skladu s 6. členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) in 8. odstavkom 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, pričnejo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, o vzpostavitvi kariernega sistema v policiji, vas pozivamo, da poskrbite za ustrezno dopolnitev odgovora s konkretizacijo imenovanja vladne pogajalske skupine, ki bo lahko nadaljevala s pogajanji, v roku 15 dni. 

Kot vam je znano, obveznost Vlade RS, da vodi socialni dialog z reprezentativnimi sindikati, izhaja tudi iz mednarodnopravnih aktov in sicer Listine o temeljnih pravicah, ki v 28. členu določa pravico do kolektivnih pogajanj in ukrepov, in sicer delavci in delodajalci ali njihove organizacije imajo v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji pravico pogajati se in sklepati kolektivne pogodbe na ustreznih ravneh, v primeru nasprotja interesov pa do kolektivnih ukrepov za obrambo svojih interesov, vključno s stavko. Iz tega izhaja, da je socialni dialog tudi akt spoštovanja sklenjenih kolektivnih pogodb in posledično izpolnitev obveznosti, ki jih je prevzela Vlade RS. Zaveze iz kolektivnih dogovorov predstavljajo obligacijo izpolnitve obveznosti in ne obligacij prizadevanj za izpolnitev. Povsem jasno je, da mednarodnopravni akti zavezujejo Vlado RS, da sprejme ustrezne in konkretne odločitve oziroma ravnanja, ki imajo (dogovorjene) pravne in finančne učinke, saj ima vlada zato na voljo vrsto zakonskih pristojnosti.   

Vlada RS se mora zavedati, da kršitev 8. alineje V. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki določa obveznost realizirati zaveze iz že sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, v obdobju preteklih vlad, in sicer iz: – V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19)[1], nima vzročne zveze s trenutnimi  prizadevanji vlade po oblikovanju osnutka zakona o določitvi skupnih temeljev plačnega sistema, ampak od vlade zahteva konkretna ravnanja, ki bodo izpolnila določene in dogovorjene obveznosti.   

Na podlagi tega zahtevamo, da v prej navedenem roku, vlada izpolni obveznosti tako, da imenuje ustrezno pogajalsko skupino, določi njen mandat, začne z vodenjem pogajanj in izpolni dogovorjeno zavezo. Naša zahteva temelji na dejstvu, da dogovorjena obveznost ni izpolnjena, da je vlada v zamudi z izpolnitvijo, in da je vlada v zmoti, da bo z oblikovanjem osnutka prej navedenega zakona izpolnila to obveznost. Menimo, da bi izpolnitev dogovorjene obveznosti, v sistemskem zakonu, predstavljala nepravilno izpolnitev, in s tem ponovno kršitev sklenjenih sporazumov. 

Ker je PSS dolžan zavarovati svoje pravice in interese oziroma pravice in interese svojih članov, bo v primeru še nadaljnje neizpolnitve obveznosti začel z izvajanjem kolektivnih (sindikalnih) ukrepov zoper Vlado RS. 

 

S spoštovanjem,

                                                                                                                                                       Rok Cvetko

                                                                                                                                                      PREDSEDNIK

[1] V. (…) Vlada soglaša, da se za realizacijo te točke v roku 30 dni od sklenitve tega sporazuma v skladu s 6. členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) in 8. odstavkom 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, pričnejo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki ga bosta sindikata posredovala Vladi RS najkasneje v 15 dneh po podpisu tega sporazuma. Podpisniki se pogajajo z namenom, da se pogajanja zaključijo do 31. 3. 2019.

Vlada RS se zavezuje, da bo za karierna delovna mesta v Policiji omogočila sistemiziranje teh delovnih mest na način, da bo omogočeno izvajanje kariernega sistema in vodenje kariernih poti v policiji skladno s priporočili, ki jih bo v sodelovanju s sindikatoma na podlagi 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste najkasneje do 30. 6. 2019 določil generalni direktor policije.

Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 90 dni po uveljavitvi kariernega sistema oziroma v roku določenem s Kolektivno pogodbo za policiste, sprejelo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izdalo individualne delovno pravne akte.