Izraba letnega dopusta za policiste SR – NDM, ki so napoteni na izredni študij v VPŠ, zahteva PSS, odgovor GDP – ponovna zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja in generalnega direktorja Policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi izrabe letnega dopusta za policiste SR – NDM, ki so napoteni na izredni študij v VPŠ naslovil ponovno zahtevo.

Izraba letnega dopusta za policiste SR – NDM, ki so napoteni na izredni študij v VPŠ, zahteva PSS, odgovor GDP – ponovna zahteva

V zvezi s problematiko izrabe letnega dopusta za policiste SR-NDM, ki smo vam jo predstavili s pozivom št. PSS-15/2024-23 z dne 20. 2. 2024, in prejetim odgovorom, kjer ste v prilogi poslali tudi dokument MNZ, št. 1001-218/2023/152, 27. 2. 2024 (naslovljen na generalno policijsko upravo), vas prosimo še za vaše stališče glede predlogov, ki jih je MNZ izpostavil v tem dokumentu, in sicer v odstavkih 5, 6 in 7: 

»Glede na to, da iz vidika določb pogodbe o izobraževanju ovir za izrabo letnega dopusta preteklega leta ni, predlagamo, da se ta posameznemu policistu omogoči tako oziroma na tiste dneve, ko to ne bi oviralo izobraževalnega procesa (dogovor med NOE GPU in PU ter Policijsko akademijo) oziroma bi ga, če zgoraj navedeno ni možno, oviralo v najmanjši možni meri. Javni uslužbenci imajo različno število dni neizrabljenega letnega dopusta preteklega leta, zato ocenjujemo, da v določenih primerih zaradi izrabe le-tega po vsej verjetnosti niti ne bi prišlo do negativnih posledic, ki bi vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V določenih primerih, ko je treba javnemu uslužbencu do 30. 6. 2024 omogočiti izrabo večjega števila dni letnega dopusta, pa bi morda lahko prišlo do tovrstnih posledic, vendar pa menimo, da bi bilo treba presojati vsak primer posamično. Četudi v 9. členu pogodbe o izobraževanju med utemeljenimi razlogi za podaljšanje pogodbenega roka izrecno ni naštet razlog izrabe letnega dopusta preteklega leta, to še ne pomeni, da v določenih primerih ne bi šlo za utemeljen razlog za podaljšanje pogodbe. V tovrstnih primerih podaljšanje pogodbe omogoča določba »in drugi utemeljeni razlogi«. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da razlogov za spremembo pogodbenih določil pogodbe o izobraževanju ni, predlagamo pa, da se glede izrabe letnega dopusta preteklega leta opredeli tudi Policijska akademija. Če uveljavljanje te pravice v kakršnem koli obsegu pomeni, da bi to vplivalo na pravočasen in uspešen zaključek izobraževanja ali celo na samo izvedbo izobraževalnega procesa za to skupino, nas o tem obvestite in po potrebi predlagate ustrezne spremembe določil pogodbe o izobraževanju.«. 

Na podlagi zgoraj navedenega vas zato vljudno prosimo, da nas v najkrajšem možnem roku seznanite s stališčem PA oziroma Policije, ker le tako lahko neovirano zastopamo interese naših članov. Pri tem posebej opozarjamo, da naši člani niso samo študenti VPŠ, ampak tudi zaposleni uslužbenci Policije do katerih imate obveznosti kot delodajalec in ste  zato dolžni spoštovati tudi njihove pravice iz delovnega razmerja. 

Obenem vas obveščamo, da nas je (isto) članstvo obvestilo, da jih je vodstvo Višje policijske šole  seznanilo, da morajo za pristop k opravljanju izpita posameznega učnega predmeta, predhodno izpolniti obveznost po obvezni prisotnosti na predavanjih (vsakega) posameznega učnega predmeta, in da ta (prisotnost) ne sme biti nižja od 80 odstotkov vseh predvidenih učnih ur za določen predmet. Ker takšna obveznost eksplicitno ni opredeljena v pogodbi o izobraževanju vas vljudno prosimo, da nas seznanite z aktom, ki takšno obvezo določa, tj. obvezno 80% prisotnost na predavanjih, kot pogoj za pristop k opravljanju izpita. Navedene podatke potrebujemo zato, da lahko nudimo sindikalno varstvo pravic in po potrebi uveljavljamo tudi pravne interese naših članov.