Izraba letnega dopusta za policiste SR NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi izrabe letnega dopusta za policiste SR NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ naslovil zahtevo.

Izraba letnega dopusta za policiste SR NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ – zahteva

na podlagi 22j. člena Kolektivne pogodbe za policiste vam podajamo zahtevo, da ustrezno uredite razmerja med podpisniki pogodbe o izobraževanju (konkretno policisti SR-NDM) in delodajalcem, v zadevi – pravica do izrabe preostanka letnega dopusta do 30.6. naslednjega leta, kot to določa 3. odstavek 162. člena ZDR-1. Ker ugotavljamo, da te pravice ni navedene med objektivnimi razlogi za podaljšanje pogodbenega roka, lahko uveljavljanje te pravice pripelje do pravdnih sporov oziroma sindikalnih zahtevkov zoper delodajalca. Pojasnjujemo, da navedena pomanjkljivost lahko pripelje policista – podpisnika pogodbe v neupravičeno zamudo pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti ali v druge vrste neupravičenih neizpolnitev. 

Iz naslova varstva pravic zaposlenih podajamo ZAHTEVO, ki temelji na naslednjem dejstvu:

  • uveljavljanje pravice do izrabe preostanka letnega dopusta, ki ni zajeta v pogodbah o izobraževanju po programu Policist, bi lahko imelo negativne posledice (za policista podpisnika) na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma bi ga lahko spravilo v neupravičeno zamudo pri izpolnjevanju teh obveznosti. 
  1. odstavek 162. člena ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Nadalje četrti odstavek istega člena določa, da ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. marca leta, ki sledi letu, v katerega je možen prenos letnega dopusta v skladu s prejšnjim odstavkom. 
  1. Z dopisom št. 1100-153/2023/15 z dne 5.9.2023 je bilo izdano naročilo delodajalca, da se 200 policistov SR-NDM napoti na izobraževanje po programu Policist, ki se izvaja v Višji policijski šoli na Policijski akademiji. Iz dopisa izhaja navodilo, da se z navedenimi policisti za proces izobraževanja, sklene pogodba o izobraževanju za čas od 2.10.2023 do 30.6.2024. Nadalje iz pogodb o izobraževanju izhaja, da so se podpisniki strinjali, da bodo preostanek letnega dopusta koristili kot to določata peta in šesta alineja 4. člena pogodb, ki se glasita: …«- da bo letni dopust koristil naslednje dni: 30. 10. 2023, od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023, 9. 2. 2024, od 29. 4. 2024 do 30. 4. 2024, 3. 5. 2024 in 24. 6. 2024; - da v preostalem času predavanj, izpitov in drugih z izobraževanjem povezanih obveznosti, praviloma ne bo koristil letnega dopusta;«… S tem so se podpisniki pogodb z delodajalcem dogovorili kako bodo koristili 5 dni preostalega letnega dopusta do 30.6.2024. Temu vsled pa iz pogodb ne izhaja »garancijska določba«, da v primeru izrabe preostalih dni letnega dopusta do 30.6.2024, ki presega teh točno določenih 5 dni, ne bo imela negativnih učinkov na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. 
  1. Delodajalec v 9. členu predmetnih pogodb navaja utemeljene razloge za podaljšanje pogodbenega roka, med katerimi pa ni predvidel uveljavljanje pravice do izrabe preostanka letnega dopusta do 30.6.2024. Ob dejstvu, da je izraba preostanka letnega dopusta po 30.6. tekočega leta mogoča le pod pogoji, ki jih restriktivno določa 4. odstavek 162. člena ZDR-1, in da ta določba ne določa napotitve delavca na izobraževanje v interesu delodajalca, kot utemeljenega razloga za prenos letnega dopusta - pomeni, da delavec ne more podaljšati oziroma prenesti neizrabljenega preostanka letnega dopusta po 30.6., če tega ne uspe izrabiti do 30.6.. Zato je izraba preostanka letnega dopusta do 30.6.2024 (za konkretne policiste – podpisnike) obvezna, ker v nasprotnem jim letni dopust ali zapade ali pa se pod določenimi pogoji lahko poda tožbeni zahtevek zoper delodajalca. 
  1. Ker iz pogodb o izobraževanju, kot iz vašega dopisa ne izhaja pozitivna izvedbena dolžnost delodajalca, da bo policistom omogočena izraba preostanka letnega dopusta do 30.6.2024, ki presega točno določenih 5 dni - na način, da ta izraba ne bo imela negativnih učinkov na morebitno (ne)izpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma da se bo takšna izraba preostalega letnega dopusta, v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti, štela med objektivne razloge za podaljšanje pogodbenega roka, in ne za zamudo pri izpolnitvi. 

Prosimo, da navedeno zakonsko dolžnost izvedete na način, da bo tem policistom omogočena izraba preostanka letnega dopusta, in da zaradi te izrabe ne bodo utrpeli negativnih posledic na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ali katerih drugih negativnih posledic. Nesporno je, da letni dopust predstavlja neodtujljivo pravico delavca, in na drugi strani delodajalčevo obveznost (celo dolžnost), da delavcu omogoči dogovor in zagotovi izrabo preostanka letnega dopusta do 30.6..

Ker iz vaših aktov izhaja, da za policiste SR NDM, ki so napoteni na izobraževanje v času od 2.10.2023 do 30.6.2024, niste vzpostavili ustrezne »garancije« za uresničevanju pravice, da slednje ne bi imela negativnih posledic na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti prosimo, da to čimprej uredite in nas o vaših sklepih in stališčih pisno obvestite.