Izraba letnega dopusta za policiste SR - NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ – odgovor

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja in generalnega direktorja Policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi izrabe letnega dopusta za policiste SR – NDM, ki so napoteni na izredni študij v VPŠ naslovil zahtevo. Dne 10.4.2024 smo s strani Službe generalnega direktorja policije prejeli spodnji odgovor.

Izraba letnega dopusta za policiste SR - NDM, ki so bili napoteni na izredni študij v VPŠ – odgovor

Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije (v nadaljevanju besedila: GPU SGDP) je od Policijskega sindikata Slovenije prejela zaprosilo za stališče Policijske akademije (v nadaljevanju besedila: GPU PA) do izrabe letnega dopusta za policiste SR – NDM, ki so napoteni na izredni študij v VPŠ. 

Pri pripravi odgovora smo za pojasnila zaprosili GPU PA za podajo stališča o izpostavljeni dilemi pri izrabi letnega dopusta za policiste SR – NDM, ki so napoteni na izredni študij v VPŠ, katera vam posredujemo v nadaljevanju. 

Namen napotitve na izobraževanje je, da bo udeleženec v pogodbenem roku opravil obveznosti po Višješolskem študijskem programu Policist in si pridobil naziv strokovne izobrazbe policist/ policistka na VI. ravni. Naloga in odgovornost GPU PA je strokovna in profesionalna izvedba višješolskega študijskega programa Policist na način, da udeležencem izobraževanja omogoči, da dosežejo s programom predpisane cilje in kompetence in s tem izpolnijo namen napotitve.  

Vsakršna večja odsotnost v času izobraževanja, vključno z odsotnostjo posameznika zaradi koriščenja letnega dopusta predvsem njemu oteži ali celo onemogoči doseganje ciljev programa in s tem izpolnitev obveznosti. Zaradi narave predmeta je pri policijskih borilnih veščinah z izvedbenim načrtom določena 80 % »obvezna prisotnost«. Seveda ne gre samo za prisotnost ampak to predstavlja najmanjše število praktičnih vaj, ki jih mora  javni uslužbenec opraviti, da doseže vsaj minimalni standard izurjenosti, ki je pogoj za pozitivno oceno, predvsem pa nujna podlaga za varno in strokovno delo policista (podobno kot je to urejeno pri policistih na terenu). 

Splošna zahteva po 80 % »obvezni prisotnosti« ni določena in kot taka tudi ne obvezna. 

Zaradi različnih razlogov pri posameznih izrednih študentih, ki imajo še večje število dni neizkoriščenega letnega dopusta, je vsekakor nujna individualna obravnava, saj so okoliščine in število dni dopusta med seboj različne in je iz tega razloga dejansko nemogoče določiti enota izhodišča pri koriščenju letnega dopusta. Prav tako pa je potrebno spoštovati vsa zakonska določila, ki opredeljujejo pravice pri koriščenju letnega dopusta javnega uslužbenca.

Vsekakor pa mora biti tudi na strani javnega uslužbenca izražen interes po pravočasnem zaključku šolanja v skladu s podpisano pogodbo o izobraževanju. 

GPU PA je v odgovoru že sama pojasnila, da bodo v duhu konstruktivnega sodelovanja pristopili k individualnemu reševanju morebitni težav pri izrabi letnega dopusta, vsekakor pa jih k takemu pristopu poziva tudi vodstvo policije. Zasledovati je potrebno cilj, da bo spoštovana pravica javnega uslužbenca do koriščenja letnega dopusta, kot tudi, da ta ne bi ovirala izobraževalnega procesa oziroma bi ga ovirala v najmanjši možni meri, ko ne bi vplivala na uspešen zaključek šolanja.