Izplačilo dnevnic policistom in javnim uslužbencem v policiji in MNZ

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja in na v.d. generalnega direktorja Policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi izplačila dnevnic policistom in javnim uslužbencem zaposlenih v policiji in MNZ naslovil zahtevo s pozivom za pravilno izvajanje določb Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.

Izplačilo dnevnic policistom in javnim uslužbencem v policiji in MNZ

S strani članov, zaposlenih v Sektorju za posebne naloge, ki so izven sedeža enote napoteni na opravljanje del in nalog v kraje po celotni državi,  ter drugi policisti, zaposleni v različnih enotah policije, ki so izven sedeža enote napoteni na opravljanje del in nalog v različne kraje, in takšno delo traja več kot 8 ur dnevno, so nas obvestili o kršitvah pravic iz delovnega razmerja. 

Na podlagi pridobljenih informacij in preveritvah v več enotah policije smo ugotovili, da  delodajalec ne izvaja pravilno določb Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti na področju izplačila dnevnic, kar podrobneje navajamo v nadaljevanju. 

Višje delovno in socialno sodišče je v sodbi Pdp 967/2015 navedlo, da pravica do plačila dnevnice kot oblike povračila stroškov za prehrano na potovanju zaradi opravljanja določenih del in nalog ni odvisna od tega, ali gre pri tem za opravljanje rednih delovnih nalog iz pogodbe o zaposlitvi, ali le za nekatere oziroma občasne naloge, ki jih mora delavec opraviti v drugem kraju ter, da je bistveno, da gre za opravljanje dela po nalogu delodajalca v drugem kraju ali na določenih relacijah izven kraja sedeža delodajalca, da delavčeva odsotnost traja več kot 6 ur dnevno in da med tako odrejenim delom delavec nima s strani delodajalca organizirane prehrane. Iz obrazložitve sodbe izhaja, da je javni uslužbenec upravičen do izplačila dnevnic, kljub temu, da je v spornem obdobju opravljal svoje redne delovne naloge na terenu in da je imel z aneksom k pogodbi o zaposlitvi določeno, da bo delo opravljal na sedežu organizacijske enote ter na terenu oziroma na celotnem območju delovanja uprave ter, da se to delo ne šteje kot službeno potovanje. Prav tako je navedlo, da ni pomembno, ali je bil naziv naloga, na podlagi katerega je tožnik opravljal delo „potni“ ali pa „delovni“ itd., ampak je bistveno, da je delo izven sedeža tožene stranke opravljal po nalogu tožene stranke. 

Pri tem se je Višje delovno in socialno sodišče sklicevalo na sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VIII Ips 346/2007, v katerem je Vrhovno sodišče RS prav tako navedlo, da pravica do plačila dnevnice kot oblike povračila stroškov za prehrano na potovanju zaradi opravljanja določenih del in nalog ni odvisna od tega, ali gre pri tem za opravljanje rednih delovnih nalog iz pogodbe o zaposlitvi, ali le za nekatere oziroma občasne naloge, ki jih mora delavec opraviti v drugem kraju, ampak da je bistveno, da gre za opravljanje dela po nalogu delodajalca v drugem kraju ali na določenih relacijah izven kraja sedeža delodajalca, da delavčeva odsotnost traja več kot 6 ur dnevno in da med tako odrejenim delom delavec nima s strani delodajalca organizirane prehrane. 

Glede na sodno prakso na področju izplačil dnevnic vam sporočamo, da ste v primerih, ko policisti in drugi javni uslužbenci opravljajo dela in naloge izven kraja sedeže organizacijske enote, v kateri so zaposleni in njihova odsotnost traja več kot 6 ur dnevno ter med tako odrejenim delom nimajo s strani delodajalca organizirane prehrane, dolžni izplačevati dnevnice. 

Vsled tega vas pozivamo, da našo zahtevo upoštevate na način, da zaposlenim o vaši pripravljenosti za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja podate pisno izjavo o poravnavi dolga za obdobje zadnjih pet let, s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. V nasprotnem primeru bomo zaradi kršitve določb KPND in oškodovanja zaposlenih (razlika med izplačanim nadomestilom za prehrano in višino dnevnice) prisiljeni uporabiti vsa pravna in sindikalna sredstva.