Denarno nadomestilo za uporabo lastnih oblačil v službene namene – ponovni predlog

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene na pooblaščenca GDP za sodelovanje s sindikati in pooblaščenca ministrice za sodelovanje s sindikati naslovil predlog za dopolnitev 110. člena Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji.

Denarno nadomestilo za uporabo lastnih oblačil v službene namene – ponovni predlog

Spoštovani. 

V nadaljevanju vam ponovno pošiljamo predlog za dopolnitev 110. člena Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (v nadaljevanju: akt). 

Na spremembo prve alineje prvega odstavka 110. člena akta smo v PSS, v dokumentu pod zvezo, podali mnenje z zadržkom. V navedenem dokumentu  smo zapisali, da v zvezi povračila stroškov, ki se nanašajo na povračilo uporabe za civilna oblačila, pozdravljamo odločitev, da se je v nabor dodalo tudi delovni mesti direktorja NPU in pomočnika direktorja NPU, vendar pa je bilo prav s strani stroke, torej kriminalistov, v preteklosti predlagano, da se v ta nabor vključi tudi ostala delovna mesta na UKP GPU. 

V našem predlogu št. PSS-2021/3, z dne 2.3.2021, ki smo vam ga posredovali smo zapisali, da vsi zaposleni na GPU UKP opravljajo enako pomembno sistemsko/strateško in operativno delo, kjer se zahteva poslovna urejenost, saj se večina kriminalistov na nacionalni ravni, za potrebe medresorskega sodelovanja, udeležuje različnih sestankov, usklajevanj idr., od katerih nekateri potekajo dnevno oz. tedensko (npr: sodelovanje z MZZ, MO, MF, SOVA, MORS, MJU, SDT, Banka Slovenije, nevladne organizacije idr.,). Prav tako sodelujejo v različnih medresorskih skupinah/komisijah (za boj proti trgovini z belim blagom, za proti-terorizem, za pranje denarja in financiranja terorizma, idr.) in drugih delovnih skupinah. 

Večina kriminalistov sodeluje tudi v različnih evropskih delovnih telesih in mednarodnih projektih v tujini ter z EUROPOL-om, INTERPOL-om, EUROJUST-om. Zavedajoč se pomena nadgradnje že pridobljenih znanj in prenosa dobrih mednarodnih praks, se udeležujejo tudi številnih izobraževanj in skupnih usposabljanj na mednarodni ravni. Kriminalisti na GPU UKP večkrat letno organizirajo in/ali se udeležijo sestankov/srečanj/konferenc/predavanj v tujini, kjer se v skladu z dopisom generalnega direktorja pričakuje primerna poslovna urejenost, kar je v večini primerov opredeljeno tudi v vabilih in časovnicah posameznega dogodka. 

V vseh zgoraj naštetih primerih se zahteva poslovna urejenost brez potrebe po enotnih oblačilih. Po zbranih podatkih in opravljeni pavšalni analizi je bilo ugotovljeno, da za službene potrebe, ker je zahtevana poslovna urejenost, kriminalist na GPU UKP nameni oz. porabi med 340 do 510 EUR svojega denarja na leto (obleka, srajca, kravata, kostim, bluza, obutev...). 

Iz vsega navedenega pa izhaja očitna diskriminatorna obravnava kriminalistov na GPU UKP, saj na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanja za enaka ali podobna dela, kriminalista UKP postavljajo v izrazito manj ugoden položaj kot tiste, ki so upravičeni do denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene. 

Zato ponovno predlagamo, da se v spremembo normativnega dela akta doda določilo, pri katerem se I. alineja 110. člena glasi: 

»se pri opravljanju policijskih nalog zahteva poslovna urejenost (policijski svetnik in višji samostojni policijski inšpektor - policijski ataše v Sektorju za mednarodne policijske operacije SGDP GPU, direktor NPU, pomočnik direktorja NPU in kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, kriminalisti Uprave kriminalistične Policije Generalne policijske uprave ter kriminalisti oddelkov za gospodarsko kriminaliteto sektorjev kriminalistične policije PU.« 

Dodaten argument za dopolnitev 1. alineje 100. člena Akta pa je tudi v preteklosti izvršena širitev nabora uniformiranih delovnih mest v SGDP in PU, kar pomeni, da je delodajalec uslužbencem na predlaganih delovnih mestih zagotovil dodelitev uniforme, kar je ravno tako dodatno obremenilo proračun delodajalca. Brez dvoma gre za primerljiva delovna mesta z delovnimi mesti kriminalistov UKP GPU, kjer pa delodajalec namenoma izpušča tako povračilo stroškov za uporabo lastnih oblačil, kot tudi morebitno dodelitev službene delovne obleke, s čimer kriminaliste postavlja v podrejen položaj. Po našem mnenju je potrebno bolj precizno opredeliti tudi določbo 2. odstavka 110. člena akta in dodatno pojasniti katere so izjeme, ko so do denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene (v nadaljevanju: nadomestilo) upravičeni tudi ostali policisti, ko so napoteni na izvedbo določene policijske naloge, kjer se zahteva poslovna urejenost brez potrebe po enotnih  oblačilih, za čas napotitve. V praksi namreč prihaja do nejasnosti kdaj nadomestilo policistom pripada, kljub temu, da delodajalec, v nekaterih primerih tudi z odločbo, od njih zahteva poslovno urejenost. 

Nadalje predlagamo tudi spremembo 2. alineje 110. člena, ki bi se po novem glasila:

»zaradi narave dela prihaja do nesorazmerne obrabe lastnih civilnih oblačil (kriminalistov Sektorja za posebne naloge UKP GPU in kriminalistov sektorjev kriminalistične policije PU)«.

Predlagane dodatne spremembe pomenijo minimalno finančno posledico, obenem pa odpravijo večletne sistemske anomalije oz. neenakopravno obravnavo znotraj kriminalistične policije. Istočasno predlagane spremembe pomenijo odpravo kršitev pravic kriminalistov, ki nadomestila, kljub dejanski upravičenosti, niso prejemali. 

V zvezi z navedeno zadevo predlagamo, da se skliče sestanek, kjer bi dodatno pojasnili razloge za predlagane dopolnitve določb 110. člena akta.